Distriktsmøte 27.09.2020

REFERAT SOROPTIMIST DISTRIKTSMØTE NORD-VEST 

STORFJORD HOTELL 27. 09.2020 

 

Ålesund Soroptimistklubb inviterte til distriktsmøte og 28 medlemmer møtte, 7 fra Kristiansundsklubben, 3 fra Moldeklubben og 18 fra Ålesundsklubben.

Møtet startet med lystenning ved president Ingebjørg Erdal.

 

Deretter holdt Bente Glomset Vikhagen et interessant foredrag med tittel: Bærekraftig samfunnsomstilling- korleis arbeider Ålesund kommune med dette.

I 2018 startet FNs Smart City-program, et rammeverk for å jobbe systematisk sammen for en bærekraftig utvikling. Ålesund var første byregion inn, nå er de fleste større byene i Norge med. Det handler om oppmuntring til å bruke smart teknologi for å bli en smart og bærekraftig by. Ingen ting er smart om det ikke er bærekraftig. Bærekraftstanken startet i 1987 med Brundtkandkommisjonen. FN har utviklet  et verktøy på ca. 200 nøkkelindikatorer. Alle byer skal legge inn sine data: økonomisk, sosial, miljøbærekraft. For eksempel: likestilling: lønnsgap. 

Kritisk suksessfaktor: Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. I Ålesund er det etablert en organisasjon på tvers av alle organisasjoner: Ålesund Future Lab. Det startet med 20 partnere for eksempel Tafjord, Offshore Simulator Centre. I dag er rundt50 partnere medlemmer i Ålesund fremtidslab. Mål: Utvikle bedre tjenester for befolkningen. Laben har god støtte fra fylkeskommunen og det private næringslivet. Fokusområder: Prosjekt, arrangere møteplasser, være et ressurssenter. Det er tett samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, bl.a. hjelp til søknader. For nærmere informasjon, se hjemmesiden Ålesund kunnskapslab.

Et eksempel: Smart Plan: Bruke erfaringer/ planprosess fra offshore og overføre til kommunen. Visualiserer en digital tvilling. Prosjekt bildeling starter til høsten, f.eks. Røde Kors, Ålesund kommune har stor bilpark, dele med innbyggerne. Folkehelsetiltak: sykkelturer Ålesund, Giske, Sula. E-Teams: E-Sport for ungdom-livskvalitet, sosial dimensjon. Suksessfaktor: Partnerskap (bærekraftsmål 17)

Det har vært stort fokus på næringsliv / akademia, et stort potensial. Jf. Meld.St.30(2019-2020) En innovativ offentlig sektor. Kommunen gjøre viktige bærekraftige beslutninger (innovativ: prøve og feile innenfor en viss risiko). Handler om politikkutforming. Møre og Romsdal pilotfylke. Alle kommunene inn med data fra sin kommune.

Vikhagen inviterte oss til å ha medlemsmøte i Ålesund fremtidslab., som holder til på NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) på Sørneset.

 

Informasjon fra distriktskontakten:

-Distriktskontaktmøtet i oktober er utsatt

-Informasjon om Soroptimistisk kvarter: Ett av medlemmene holder et innlegg om et soroptimisttema, hente ide f.eks. fra Soroptima, om hvordan andre klubber driver eller Soroptimistenes hjemmeside. I Kristiansundsklubben har de startet opp. De har det annet hvert møte, og annet hvert møte 5 min. ut fra fritt tema. De har sendt rundt en liste der medlemmene skriver seg på når de ønsker å formidle Soroptimistisk kvarter og når 5 min. Oppfordre alle til å ta utfordringen, men ingen tvang! Tanken er å øke bevisstheten om hva som skjer utenfor egen klubb. Samtidig er det trening i å snakke i forsamlinger, og kan være inspirerende støtte til programkomiteen.

 

-Soroptimist international. Nøkkelutsagn, hva vi driver med og interesserer oss for. Fordype oss i disse når vi skal rekruttere nye medlemmer: «Vi bekjemper vold mot jenter og kvinner». Stille spørsmål rundt utsagnene. Kunne svare på: Hvor stort er problemet?

 

Distriktskontakten oppfordrer Molde- og Ålesundsklubbene til å innføre Soroptimistisk kvarter. Annet hvert møte 5 min. og 15 min.

 

Innlegg ved Unionspresident Randi Mordal Hessen

-Fortsette med mål: Synliggjøre klubben, kvinners og barns retter, nordisk samarbeid, Valgt det, Academy, extensjon, rekruttering, mentoring, Facebook, Instagram, Nettsidene

-Drive påvirkning: klubber, medlemmer. Fyldige styrereferat

-Ikke fremført «Valgt det» pga pandemien. 350 000,- midler til Valgt det. Sette opp på vg.skoler og høyskoler/ universitet.

-Soroptimist leadership academy: avlyst i Danmark, samme studentene delta neste år, deltar på webinar nå (se hjemmesiden «Hva gjør vi»).

-Mentoring: nye måter pga. pandemien, også rekruttering på nye måter?

-Starte prosjekt: «Vold i nære relasjoner». Aktuelt pga. Covid-19. Vold mot kvinner fokusområde. SIFollo har utviklet prosjekt. Legges på nett. Stille spørsmål om kommunen har en handlingsplan angående vold i nære relasjoner. Klubben utfordre kommunen! Spørreundersøkelse «Aktuelt» på intranettsiden.

-Neste soroptimistmøtene digitale. Innkallealle klubbpresidentene på Zoom. Fortsette å være aktiv soroptimistklubb.

-Ekstensjonsansvarlig, distriktskontakt og programansvarlig samarbeide på tvers. For eksempel via Zoom (Zoomlisens til utlån fra sentralt).

-Klubbene må bruke distriktskontakten.

Internasjonalt: Soroptimist International (Europe)

SI-president Sharon Fisher. Apell: “Leave no one behind” Global stemme for kvinner: kjønnslemlestelse, barneekteskap, migrasjon, vold i hjemmet. Dele kunnskap med naboer, familie og venner.

Europaføderasjonen: Månedlige møter for unionspresidentene.

  1. nov.: deltakere i grupper (3-4 fra hver union)

Anbefaler å abonnere på «The Link»- nyttig verktøy for unionsstyret, bestilles direkte på nett, bruke egen mail.

Fra 3. oktober: Markering av 100 år. Markering i San Fransisco i okt avlyst  pga pandemien. Krakow første helgen i juli.

-I 2020 var Soroptimist international fire føderasjoner. Nå er det fem føderasjoner. Afrika er egen føderasjon. Kravet er minst 2000 medlemmer og 100 klubber.

-Medlemstallet i Norge: Noen klubber sliter, kan søke om støtte. I 2019 var det 1592 medlemmer, i år er det 1564 medlemmer. Unionspresidenten oppfordrer til ikke å være redd for å ta inn medlemmer som er godt voksne.

-Informasjonsbrosjyrer: Lage brosjyre, vi finner forslag til brosjyre på Larvikklubbens hjemmeside. Presentere klubben og kopiere fra føderasjonens informasjon om soroptimistene. Alternativt at unionen lager en felles brosjyre og at hver klubb legger inn et vedlegg om lokale forhold. Distriktene kan søke om støtte fra unionsstyret (3 klubber i Møre og Romsdal). Distriktskontakten får informasjon om dette på neste møte.

Soroptimistlab.: Kanadisk tid, webinar, kan melde seg på.

 

Så var det gruppearbeid og oppsummering.

Kristiansundklubben: Stort engasjement, fire mye medlemmer siste to år. Godt oppmøte.

Gitt tilskudd til: sansehage sykehjem, til ungdommer, til bunadsgeriljaen, Moldova, utdanningsfondet.

Skaffet penger ved: julemesse, loddsalg, ellevilt kjolesalg. Økt trivsel gjennom samarbeid. Hatt foredrag: Vold i nære relasjoner. Hatt annonser i avisa, vært bøssebærere i TV-aksjonen, har lystenning, Soroptimistisk kvarter, IT-grunnkurs i klubben, digitale møter i hele pandemiperioden men har fått større lokale nå slik at de kan holde fysiske møter, unions-studieledere. Er interessert i mentorprogrammet.

 

Moldeklubben: Har mistet en del medlemmer, er nå like mange som da de startet for 41 år siden, 20 medlemmer.

Ulike prosjekter: «Aldri mer Hiroshima» i august ble avlyst i år. 75 år siden det skjedde, nasjonal markering. Vil ha det igjen om 5 år- lys i lotusblomster på Romsdalsmuseet om kvelden. Sansehage på aldershjem (luker sensommer/ høst og vår). Pepperkakebaking for innvandrerbarn på barneskole.. TV-aksjonen innsamling, flere roder. Tilskudd Moldova (14 000,-). Kartlegge kompetanse til medlemmer i forbindelse med digitale møter.

 

Ålesundsklubben: Har Unionsstyret/ unionspresidenten; planlegger L&R-møtet i Ålesund til våren. Har hatt mentorprogram over to år. Opplæring fra Bergen, veilede om å orientere seg i norske forhold, søke på stilling. Fellesmøter, mentormøter, møter mentor-veisøker. Satt opp dato for møtene i forkant. «Vise veisøkerne veien». Veisøkerne ha høyere utdanning/kunne norsk. Sende inn papirene sine til mentor på forhånd. Kandidatene rekruttert gjennom biblioteket, NAV, servicekontor m.m.

Språktreningsgruppe for utlendinger i regi av klubben.

Bokombringing i samarbeid med biblioteket.

 

Tiden gikk fort; været, omgivelsene og mat/drikke var upåklagelig. Med interessante innlegg og engasjerte soroptimister ble det et trivelig distriktsmøte.

 

Stafettpinnen sendes videre til Kristiansundklubben, høsten 2021!

 

Berit Misund Dahl

Referent